ประกาศ

เนื่องจากมีผู้ใช้งานมากทำให้บางครั้งเข้าดูไม่ได้ดังนั้นเมื่อทราบผลแล้วช่วยปิดหน้าเว็บไซต์ด้วย

เพื่อให้การบริการทั่วถึง....ขออภัยมา ณ ที่นี้

กำหนดการ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560